Moonwalk

A Moonwalk projekt

Az érdekérvényesítő csoportoknak nagy szerepe van a társadalmi rendszerek megváltoztatásában; az eltérő fejlődésű emberek ezeken a mozgalmakon keresztül tudták elérni, hogy életkörülményeik változzanak, jogot szerezzenek az oktatáshoz, egyenlőesélyű hozzáférést mindenhez, ami a többség számára adott a megfelelő életminőséghez, önálló jövedelmet munkával az önálló életvitelhez.

Ez a folyamat még nem ért véget, koránt sem mondhatjuk megérkeztünk abba a korba, amikor a fogyatékossággal élő embereknek már nincs miért küzdenie, elég csak a környezet akadálymentességére gondolni, ami Európa szerte eltérő fejlettségű, semmi esetre sem egységes.

Magyarországon, a családok elszigeteltsége, a pedagógiai kultúra, hibás integrációs mechanizmusok, és a pedagógusok SNI gyermekek tanításához szükséges ismeretének hiánya, a kompetenciafejlesztéshez szükséges tantervi keret hiánya, a rugalmasabb tanítási környezet hiánya, az ismeretátadás és frontális módszerek előtérbe helyezése, a társadalmi szemlélet együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogyatékos emberek helyzetének változása egy lassú folyamat. Egyszerre ok és következmény, hogy a kialakult keretek között valójában csak kevés fogyatékos embernek van lehetősége asszertív, hangadó, mozgalmi személyiséggé válni.

Néhány folyamatban Olaszország és Portugália, előrébb jár, mint Magyarország. Olaszország az integrációhoz való viszonyban, és az oktatásra vonatkozó jogszabályok korszerűségének tekintetében mindenképp, habár a jelnyelv még mindig nem elismert hivatalos nyelv, és az iskolákban sem használják. Portugáliában pedig már a jogi szabályozás megszületett arra, hogy megtörténjen a valódi inklúzió, a szegregált gyógypedagógiai iskolák felszámolására való törekvéssel egyetemben. Az angol nyelvű források alapján elmondható, Olaszországról és Portugáliáról az, ami a magyarországi iskolákról is: a tanítás során függetlenül az integráció állapotától, inkább frontális tudásátadásra törekszenek, míg a kompetenciák fejlesztéséhez- pontosan, azért mert kevéssé megfogható és mérhető képességeket sűrítenek magukba- interakcióra, a tanulók gondolkodási folyamatokba történő egyenlőmértékű bevonására van szükség. A kompetencia fejlesztés nem tud organikus része lenni bármelyik oktatási rendszert nézzük, mert a pedagógusok maguk sem hiszik el, hogy a magas információ tartalmat lehet biztosítani innovatív tanítási technikákkal. Ennek következtében általánosan elmondható, hogy a tanulók érdekérvényesítő kompetenciái a köznevelési intézményekben kevéssé fejlődnek; mindenkinek, de főként a hátrányos helyzetű csoportoknak okoz ez károkat, akiknek más fejlődést segítő szolgáltatásokhoz is korlátozott a hozzáférése. Az oktatási rendszerek ilyen módon is hozzájárulnak a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez.

Az ifjúsági munka más értékek, körülmények mentén szerveződik, ezért alkalmas arra, hogy a hátrányos helyzetű, eltérő fejlődésű fiatalokat támogassa.

Moonwalk projektünk azt kívánja feltárni - a vonatkozó szakirodalom megismerése mentén-, hogy az eltérő fejlődésű fiataloknak mire lehet szüksége érdekérvényesítő kompetenciáik fejlődéséhez, illetve, hogyan lehet erre egy gyakorlatban jól használható empowerment folyamatot építeni. Előzetes vizsgálataink mentén a következő vizsgálati területeket azonosítottuk:

  • autonómia
  • kapcsolatépítés
  • tolerancia és konfliktuskezelés
  • szociálisérdek-érvényesítés képessége

Az irodalmi háttér megismerése alapján vizsgáljuk a támogató, segítő, képző szakemberek attitűdjét, amely megismerését kulcsfontosságúnak találjuk az eredményes kompetenciafejlesztéshez.

A project háttere

Ez a projekt arra összpontosít, hogyan lehet hatékonyabban bevonni a fogyatékossággal élő fiatalokat a készségek fejlesztési folyamataiba, és hogyan lehetne őket hatékonyan képességekkel felruházni (empowerment). A partnerség közös munkája, a kutatás és fejlesztés, a szakirodalom, a szakterületen dolgozó szakértők ismereteinek összegyűjtésén és a fiatalok közvetlen megkeresésén alapszik, azért, hogy olyan szakmai alap keletkezzen, amelyből a kifejlesztett módszertan alkalmas a fogyatékossággal élő fiatalokat bevonására a helyi ifjúsági, közösségi programokba. A létrehozott szellemi kimenetek javítják a partnerek hatékonyságát, és multidiszciplináris ismereteket gyűjtenek más szervezetek számára is.

A partnerek bemutatása

Az Együttható Egyesület széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik fogyatékossággal élő fiatalok bevonásában helyi és nemzetközi szinten is. A fogyatékos fiatalok inklúziója a mindennapi munkánk egyik legfontosabb horizontális célja. Támogatjuk és felhívjuk a figyelmet az Önálló Életvitel filozófiájára, és támogatjuk a fiatalokat abban, hogy egyre inkább önfenntartókká és aktív állampolgárrá váljanak. Tapasztalataink szerint kevés hangsúlyt fektetetnek az ifjúsági szervezetek a fogyatékossággal élő fiatalokkal végzett munkára helyi szinten, ami - véleményünk szerint - garantálja a legtöbb lehetőséget az értékes és állandó eredmények elérésére.

Az Associazione Uniamoci Onlus minden nap dolgozik annak érdekében, hogy megvalósuljon a fogyatékossággal élő fiatalok társadalmi beilleszkedése, és ennek a fő célnak az elérése érdekében megpróbálunk helyi és nemzetközi tevékenységeket szervezni mind a fiatalok, mind a fogyatékossággal élő fiatalok bevonásával. Támogatjuk a fiatalokat abban, hogy aktív állampolgárokká váljanak, tudatában legyenek lehetőségeiknek, a nem-formális tanulási folyamatokban való részvételük révén. Szervezetünk nagy tapasztalattal rendelkezik a vegyes ifjúsági csoportok motiválásában és támogatásában, a különféle ifjúsági kezdeményezések kidolgozásában a Youth in Action, és az Erasmus+ program keretében.

Az Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra - APCC-t 1975-ben hozták létre társadalmi szolidaritás magánintézményeként és nonprofit szervezetként a speciális szükségletekkel rendelkező emberek számára, hogy előmozdítsák a hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedését, különös tekintettel, a fogyatékossággal élőkre. A fogyatékossággal élő emberek esetében elsősorban agyi bénulás következtében fogyatékossá vált emberek vannak munkánk fókuszában. Célunk rehabilitációs szolgáltatások létrehozása és fejlesztése, valamint a fogyatékossággal élők integrációjának és fejlődésének elősegítése. A rehabilitációs központunkon keresztül támogatjuk a súlyos fogyatékossággal élő és összetett szükségletekkel rendelkező embereket. Szervezetünk képesített és elismert munkával rendelkezik az orvosi rehabilitáció és a funkcionális oktatás, szakképzés területén. Csapatunk multidiszciplináris, célunk a társadalmi-szakmai integráció, amelyhez többféle terápiás eszközt és munkaformát is használunk, úgymint zene, lovas terápia, hidroterápia, sport, szabadtéri kalandoktatás (kalandpark szolgáltatások), lakóotthonok és foglalkoztató központok.

Erasmus+ KA2 youthwork disability