ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο «Hidden Dimensions of Inclusion in the Youth Sector» είναι μια διεθνής συνεργασία τριών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την Ανατολική Ευρώπη που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κοινωνική εργασία και/ή την υπεράσπιση. Η στρατηγική εταιρική σχέση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνεργάζονται σε αυτό το έργο έχουν ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας/εξειδίκευσης συμμετοχής νέων που ζουν με αναπηρίες σε τοπικές και διεθνείς δράσεις/μαθησιακές εμπειρίες. Η ένταξη των νέων που ζουν με αναπηρίες είναι ένας κύριος οριζόντιος στόχος της καθημερινής μας εργασίας, προωθώντας το Κίνημα Ανεξάρτητης Διαβίωσης και ενδυναμώνοντας τους νέους να είναι πιο αυτοβιώσιμοι και ενεργοί πολίτες στην πορεία. Η εμπειρία μας είναι ότι δίνεται μικρή έμφαση στη συμμετοχή των νέων που ζουν με αναπηρίες στα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας. Σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε η Ουγγρική Εθνική Υπηρεσία Erasmus+, ένα πενιχρό 1,9% του συνολικού αριθμού συμμετεχόντων ήταν με ειδικές ανάγκες σε έργα KA105 που φιλοξενήθηκαν στην Ουγγαρία το 2019.

Οι νέοι που ζουν με αναπηρίες συχνά στερούνται κοινοτικών δραστηριοτήτων και είναι λιγότερο πρόθυμοι να κινητοποιηθούν, γεγονός που επηρεάζει την κοινωνική τους θέση και το περιβάλλον μακροπρόθεσμα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσπαθούν να ενσωματώσουν αυτούς τους νέους με περιορισμένη επιτυχία, με περιορισμούς στο άκαμπτο παιδαγωγικό πλαίσιο, την έλλειψη ειδικευμένων ειδικών και την έλλειψη κατάλληλου και χωρίς φραγμούς περιβάλλοντος. Έτσι, η εργασία για τους νέους φαίνεται να είναι ένα επαρκές εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα άτομα που ζουν με αναπηρίες. Ωστόσο - όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία - η προσβασιμότητα των προγραμμάτων κινητικότητας και των ΜΚΟ νέων γενικά είναι περιορισμένη. Γιατί; Τι πρέπει να κάνουν οι βασικοί ενδιαφερόμενοι – , οι υπηρεσίες για τη νεολαία, οι ΜΚΟ, οι Εθνικές Υπηρεσίες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τα δίκτυα και τα κέντρα πόρων – για να βελτιώσουν την προσβασιμότητα;

ΤΟ 27 ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΟ ΜΑΣ:

 • στοχεύει να βρει την απάντηση διεξάγοντας εμπειρική έρευνα και διατυπώνοντας συστάσεις πολιτικής
 • εστιάζει στην αξιολόγηση των εμποδίων στις υπάρχουσες υποδομές εργασίας για νέους – ορίζοντας τα εμπόδια όσο το δυνατόν ευρύτερα
 • συλλέγει δεδομένα και γνώσεις από επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε

 • θα διεξάγουμε έρευνα με 50 οργανώσεις νεολαίας ανά χώρα (τουλάχιστον 150 εργαζόμενοι για νέους σε κάθε χώρα) με ένα ερωτηματολόγιο
 • σε 20 περιπτώσεις, θα πραγματοποιήσουμε συνεντεύξεις σε βάθος με τους επικεφαλής επιλεγμένων οργανώσεων νεολαίας, με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και την ανάλυση οργανωτικών εγγράφων
 • Θα δημοσιεύσουμε μια έκθεση έρευνας και προτάσεις πολιτικής, με βάση τα αποτελέσματα
 • Με βάση τα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τα πνευματικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, ξεκινάμε έναν επαγγελματικό διάλογο με τις υπηρεσίες νεολαίας μέσω συνεδρίων και εντατικής επικοινωνίας αυξάνοντας την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες τους για νέους

ΕΡΕΥΝΑ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

 • 1) Ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στο survio.com βασισμένο σε τρεις μελέτες με όργανα που μέτρησαν τις στάσεις των κοινωνικών λειτουργών (Balázs-Földi, 2018; Cheatham és mtsai., 2015, Gregory, Noto 2012) – συμπληρωμένο από τουλάχιστον 150 εργαζόμενους σε νέους.
 • 2) Ανάλυση εγγράφων 20 οργανώσεων νεολαίας για την εμφάνιση μιας στρατηγικής για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία.
 • 3) Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και την ανάλυση των εγγράφων, πραγματοποιούμε συνεντεύξεις με τα δεδομένα που αναλύθηκαν με 20 ηγέτες οργανώσεων νεολαίας (πρόεδρος, εκτελεστικός διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος).

Αρχικά συντάσσουμε έναν κατάλογο οργανισμών των οποίων η κύρια ομάδα στόχος είναι οι νέοι και θα συμπιέσει πρωτίστως -αλλά όχι αποκλειστικά- αυτούς που εφαρμόζουν προγράμματα E+ για τη νεολαία στις χώρες μας. Στη λίστα συλλέγουμε τα ονόματά τους, τον αριθμό τηλεφώνου, το email και το όνομα ενός ατόμου επικοινωνίας. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή τους στο ερωτηματολόγιο μας μέσω τηλεφώνου, ώστε να μπορούμε να λάβουμε το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναφερθούμε στον υπεύθυνο επικοινωνίας μέσω email ή τηλεφώνου σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού ερωτηθέντων και μπορεί να ενθαρρύνει την ολοκλήρωση.

Στο τέλος του μέρους του ερωτηματολογίου της έρευνας πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 150 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια σε κάθε χώρα, συμπληρωμένα από υπαλλήλους οργανώσεων νεολαίας που συναντώνται με περιγραφή του εργαζόμενου για νέους

Χρησιμοποιούμε την πρώτη διαμορφωμένη λίστα για να επιλέξουμε τις 20 οργανώσεις νεολαίας που θα συμμετάσχουν στην ανάλυση εγγράφων. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην τυχαιοποίηση καθώς θέλουμε να μειώσουμε τις παραμορφώσεις κατά τη διάρκεια της μέτρησης και χρησιμεύει επίσης για την εξάλειψη της μεροληψίας. Η τυχαιοποίηση επιτυγχάνεται βάζοντας τα ονόματα των οργανισμών σε ένα καπέλο και βγάζοντας τα 20 που εξετάζουμε. Ως τελικό βήμα, με βάση το ερωτηματολόγιο και την ανάλυση των εγγράφων, συντάσσουμε ένα σύνολο ερωτήσεων για τις συνεντεύξεις των ηγετών των οργανισμών. Ετοιμάζουμε ως περίληψη μια ανώνυμη αφηγηματική αναφορά για τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Együttható ιδρύθηκε από κοινωνικούς επαγγελματίες και ενθουσιώδεις νέους εθελοντές το 2010 για την προώθηση της μη τυπικής μάθησης, των καινοτόμων κοινοτικών υπηρεσιών και ενός νέου τρόπου σκέψης στη νεολαία και την κοινωνική εργασία. Λειτουργεί ένα γραφείο πληροφοριών για τη νεολαία στο 4ο διαμέρισμα της Βουδαπέστης και ένα νυχτερινό σχολείο που βρίσκεται στο Gyöngyös. Η ένταξη των νέων που ζουν με αναπηρίες είναι ένας σημαντικός στόχος στο Hatáspont Tanoda - περισσότερο από το 20% των εγγεγραμμένων μαθητών ζει με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της Διαταραχής του Φάσματος του Αυτισμού. Εκτός από την ατομική διδασκαλία και την εφαρμογή ειδικής παιδαγωγικής, η μη τυπική εκπαίδευση είναι μια βασική μέθοδος για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μας.

United Societies of Balkans είναι μια μη κερδοσκοπική ΜΚΟ στον τομέα της εργασίας για τους νέους, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα ενεργών νέων που ήθελαν να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Όραμα και στόχος της οργάνωσης είναι η προώθηση της ενδυνάμωσης των νέων, η συμμετοχή στην οικονομική και πολιτική ζωή, η κινητικότητα των νέων, ο εθελοντισμός και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Nevo Parudimos είναι μια μη κερδοσκοπική απολιτική οργάνωση που ιδρύθηκε από μια ομάδα δασκάλων, ακτιβιστών Ρομά και μαθητών Ρομά από την επαρχία Caras-Severin, στη νοτιοδυτική Ρουμανία, το 2008. Στόχος της ένωσης Nevo Parudimos είναι να μειώσει τις οικονομικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές διαφορές στην κοινωνία. Ο οργανισμός αναγνωρίζεται στα έργα ένταξης των μειονεκτούντων και των Ρομά. Η Nevo Parudimos είναι η πρώτη ΜΚΟ που προωθεί στη Ρουμανία τις αρχές CLLD και την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης και εδώ και 4 χρόνια ασκούμε πίεση και υποστηρίζουμε τους ντόπιους να έχουν φωνή προκειμένου να είναι ισότιμοι εταίροι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ερωτήσεις; Ρωτήστε μας ελεύθερα!
Εθνικοί συντονιστές του έργου:

Melinda Nagy-Szentpétery, Együttható Egyesület, Ουγγαρία, info@egyutthato.eu
Yannis Tsilsou, United Society of Balkans, Ελλάδα, info@usbngo.gr
Büşra Akdoğan, Nevo Parudimos, Ρουμανία, nevoparudimos@yahoo.com

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form